image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
NUMBER:
20
image
NAME:
HOSHINO
POSITION:
Forword
HEIGHT:
184
COLLEGE:
立教大
BIRTH:
1975.11.02
BLOOD TYPE:
O
PROFILE:
すね毛の濃さ チームNo.1!
No
Name
Pos
Height
INFO
4
NAKAI
G
167
5
SATO
F-C
190
5
SAIMON
G
172
6
OGAWA
G
166
7
KENTARO
G
173
8
YOHEI
F
183
8
HARA
F
181
9
YAMAMOTO
G-F
181
9
ITO
G
181
9
JINDA
G
168
10
OKADA
G
174
11
SANUKI
G
170
12
MURA
G
177
13
ISSI
G
177
14
NORIO
G
172
14
NAKAMU
G
180
14
KAMAYACHI
G
176
15
ZONO
G
175
16
HAYASHI
F
181
17
SHIMIZU
G
170
18
TACKY
G
182
19
HAKASE
F
182
20
HOSHINO
F
184
more...
21
MORI
G
175
21
AIKAWA
F
180
22
TOHKICHI
F
188
23
OHMORI
G
173
24
AZUSA
G
181
30
MIURA
G
177
31
KATO
G
174
31
SUEISHI
F
186
33
ARAI
F-C
183
42
KAIDA
C
190
45
ANRAKU
G-C
177
51
TOMITA
F
184
99
KISHINA
166
image